0%

Privacitat de Dades

  1. Objecte.

La finalitat de la Política de Privadesa d’EVENIA TRAVEL és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

  1. Dades personals.

EVENIA TRAVEL informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

D’acord amb el que disposa l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l’usuari consenteix expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, ja sigui durant el procés de reserva, o a través del formulari de contacte per sol·licitar informació, siguin recollides i tractades en un fitxer automatitzat titularitat d’EVENIA TRAVEL S.L., amb domicili al Carrer Muntaner 401 entlo. 1ª 08021 Barcelona, Espanya.

La finalitat d’aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de l’empresa, realització d’anàlisis estadístics, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil o telemàrqueting, dels productes i serveis d’EVENIA TRAVEL, sobre serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web d’EVENIA TRAVEL, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser similars als contractats. En el supòsit que l’usuari no vulgui rebre comunicacions comercials per correu electrònic o pot adreçar-se en qualsevol moment a EVENIA TRAVEL dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l’adreça postal anteriorment indicada o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça marketing@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”). De la mateixa manera, l’usuari també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l’adreça postal anteriorment indicada o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”).

De la mateixa manera, l’usuari consenteix expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recopilades al llarg de la prestació del servei, siguin cedides a empreses del Grup EVENIA segons la normativa descrita més avall, per a l’efectiva prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d’EVENIA TRAVEL i de les empreses del Grup EVENIA (ubicades a Espanya, països de la Unió Europea i a l’estranger), de sectors similars als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea i a l’estranger), de sectors similars als contractats. EVENIA TRAVEL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels usuaris, que és concedit mitjançant l’acceptació del registre, essent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari. En el moment en què el client realitza la reserva de qualsevol servei des de la web, l’usuari dóna el seu consentiment perquè EVENIA TRAVEL pugui transmetre, en el seu cas, als col·laboradors (identificats oportúnament) necessaris per a l’efectiva prestació del servei contractat, les dades de caràcter personal que siguin estrictament necessàries per a la realització del referit servei. L’autorització de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals podrà ser revocada, sense efectes retroactius en els termes establerts en la normativa aplicable. Aquesta revocació implicarà la cancel·lació dels serveis oferts a la web.

EVENIA TRAVEL garanteix l’adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia d’acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Claus d’accés de l’usuari.

En registrar-se a la web, l’usuari triarà un nom d’usuari, i se li enviarà la contrasenya privada i confidencial per correu electrònic a la compta de correu electrònic que faciliti a aquests efectes que posteriorment podrà modificar a la secció “El meu compte”. Les claus d’accés, login, contrasenya són personals i intransferibles. L’usuari es compromet a fer un ús diligent i lícit de les mateixes, i no les posarà a disposició de tercers.

EVENIA TRAVEL no es fa responsable del mal ús del codi d’usuari i contrasenya d’accés que dugui a terme com a usuari. L’usuari haurà de comunicar immediatament a EVENIA TRAVEL (a l’adreça booking@evenia.travel), la pèrdua, subtracció, robatori o qualsevol incidència que impliqui risc d’accés per part de tercers de les referides claus, assumint la responsabilitat pel mal ús, ús indegut o fraudulent de les mateixes, i de les conseqüències que poguessin derivar-se d’això.

EVENIA TRAVEL queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat en què es pugui incórrer pels danys i perjudicis causats a l’usuari, EVENIA TRAVEL, o tercers, com a conseqüència d’aquest ús indegut, o per qualsevol ús contravent el disposat en la present Política de Privadesa i Protecció de Dades.

En tot cas, l’usuari podrà utilitzar el procediment habilitat a la secció “El meu compte” de la web per modificar les referides claus.

  1. Enllaços

Tret que EVENIA TRAVEL així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un enllaç, hyperlink, framing o vincle similar a la web. En tot cas, EVENIA TRAVEL no exerceix cap control sobre els mateixos, ni respon de la informació a la qual s’accedeix o l’ús que en faci l’usuari o tercers.

  1. Blogs/Fòrums.

L’usuari podrà accedir a blogs o fòrums creats per EVENIA TRAVEL a la seva web. Els comentaris de l’usuari són de la seva exclusiva responsabilitat i en el supòsit que violin les regles mínimes de respecte a tercers, les bones costums, la moral o la llei, aquests comentaris podran ser esborrats per l’editor del blog sense que sigui precís que hi hagi el consentiment previ de l’usuari. L’usuari es responsabilitza de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la web o a tercers per la informació que publiqui al blog/fòrum.

  1. Modificació.

EVENIA TRAVEL es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa i Protecció de Dades amb l’objecte d’adaptar-la, a mode enunciatiu, però no limitatiu, a les novetats legislatives o jurisprudencials, o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els organismes oficials competents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes des de la data de publicació d’aquesta modificació a la web.