EVENIA Travel Services
0%
palm palm

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

  1. Objecte.

La finalitat de la Política de Privacitat d'EVENIA TRAVEL és protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir al Web.

  1. Dades personals. 

EVENIA TRAVEL informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. 

D'acord amb el que disposa l'Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l'usuari consent expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, ja sigui durant el procés de reserva, o a través del formulari de contacte per sol•licitar informació, siguin recollits i tractats en un fitxer automatitzat titularitat d' EVENIA TRAVEL S.L., amb domicili al Carrer Muntaner 401 entlo. 1a 08021 Barcelona, Espanya.

La finalitat d' aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de la companyia, realització d' anàlisis estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemàrqueting, dels productes i serveis d' EVENIA TRAVEL, sobre serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web d'EVENIA TRAVEL, que consideri que poden resultar interessants per a l'usuari, per ser similars als contractats. En el supòsit que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per e-mail o pot dirigir-se en qualsevol moment a EVENIA TRAVEL dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l'adreça postal a dalt indicada o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça marketing@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència "Ref. Protecció de Dades"). De la mateixa manera, l'usuari també podrà exercir els seus drets els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l'adreça postal a dalt indicada o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència "Ref. Protecció de Dades").

De la mateixa manera, l'usuari consent expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recaptades al llarg de la prestació del servei, siguin cedides a empreses del Grup EVENIA segons la normativa descrita més avall, per a l'efectiva prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l'enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d'EVENIA TRAVEL i de les empreses del Grup EVENIA ( ubicades a Espanya, països de la Unió Europea, i a l'estranger ), de sectors similars als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l'estranger), de sectors similars als contractats. EVENIA TRAVEL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels usuaris, que és concedit mitjançant l' acceptació del registre, essent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l' usuari. En el moment en què el client realitza la reserva de qualsevol servei des de la Web, l'usuari dona el seu consentiment perquè EVENIA TRAVEL pugui transmetre, si s'escau, als col•laboradors (identificats oportunament) necessaris per a l'efectiva prestació del servei contractat, les dades de caràcter personal que siguin estrictament necessàries per a la realització del referit servei. L' autorització de l' usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals podrà ser revocada, sense efectes retroactius en els termes establerts en la normativa aplicable. Aquesta revocació implicarà la cancel•lació dels serveis oferts a la Web.

 

EVENIA TRAVEL garanteix l'adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia d'acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Claus d'accés de l'usuari.

En registrar-se a la Web, l'usuari escollirà un nom d'usuari, i se li enviarà la contrasenya privada i confidencial per e-mail al compte d'e-mail que faciliti a aquests efectes que posteriorment podrà modificar en l'apartat "EL MEU COMPTE". Les claus d'accés, login, password són personals i intransferibles. L'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i lícit, i no les posarà a disposició de tercers. 

EVENIA TRAVEL no es fa responsable del mal ús del codi d' usuari i contrasenya d' accés que dugui a terme com a usuari. L'usuari haurà de comunicar immediatament a EVENIA TRAVEL (a l'adreça booking@evenia.travel), la pèrdua, sostracció, robatori o qualsevol incidència que impliqui risc d'accés per part de tercers de les referides claus, assumint la responsabilitat pel mal ús, ús indegut o fraudulent de les mateixes, i de les conseqüències que poguessin derivar-se'n. 

EVENIA TRAVEL queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat en què es pugui incórrer pels danys i perjudicis causats a l' usuari, EVENIA TRAVEL, o tercers, com a conseqüència d' aquest ús indegut, o per qualsevol ús contravenint el que disposa la present Política de Privacitat i Protecció de Dades.

En tot cas, l'usuari podrà utilitzar el procediment habilitat en l'apartat "EL MEU COMPTE" de la Web per modificar les referides claus.

  1. Enllaços.

Llevat que EVENIA TRAVEL així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar a la Web. En tot cas, EVENIA TRAVEL no exerceix cap control sobre els mateixos, ni respon de la informació a la qual s' accedeixi o l' ús que es faci per part de l' usuari o de tercers. 

  1. Blogs/Foros

L'usuari podrà accedir a blogs o fòrums creats per EVENIA TRAVEL al seu Web. Els comentaris de l' usuari són de la seva exclusiva responsabilitat i en el supòsit que violin les regles mínimes de respecte a tercers, als bons costums, la moral o la llei, aquests comentaris podran ser esborrats per l' editor del blog sense que calgui que hi hagi consentiment previ de l' usuari. L'usuari es responsabilitza de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la Web o a tercers per la informació que publiqui al blog/fòrum.

  1. Modificació. 

EVENIA TRAVEL es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades amb l' objecte d' adaptar-lo, a mode enunciatiu, però no limitatiu, a les novetats legislatives o jurisprudencials, o d' interpretació de l' Agència Espanyola de Protecció de Dades o els organismes oficials competents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes des de la data de publicació de l' esmentada modificació al Web.

+

[mphb_availability_search adults='' children='' check_in_date='' check_out_date='' attributes='' class=]
caCatalan